• dab janusz kolumna 1 wiosna
 • dab janusz kolumna 2 lato
 • dab janusz kolumna 3 jesien
 • dab janusz kolumna 4 zima
 • slide1
 • slide2
 • slide3
 • img1
 • img2
 • img4

STATUT

STOWARZYSZENIA NASZA KOLUMNA

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie StowarzyszenieNasza Kolumnazwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Łask.

§ 3

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Stowarzyszenie używa symboli i pieczęci. Wzór symboli i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, sportu, kultury i turystyki,
 2. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 3. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 4. promowanie dzielnicy Kolumna,
 5. rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 6. szerzenie kultury, sztuki, poszanowania dóbr kultury i tradycji,
 7. krajoznawstwo oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 8. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 9. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 10. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami,
 11. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomaganie ich technicznie, szkoleniowo
  i informacyjnie,
 12. doradztwo, poradnictwo, pośrednictwo i przygotowanie zawodowe oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych w zakresie wspierania rozwoju zawodowego, w szczególności dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy oraz osób niepełnosprawnych,
 13. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności dla osób bezrobotnych
  i zagrożonych utratą pracy oraz osób niepełnosprawnych,
 14. doradztwo i poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i inne prowadzące do integracji społecznej i zawodowej oraz prowadzenie w tym zakresie specjalistycznych szkoleń,
 15. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 16. popularyzacja postaw ekologicznych i zachowanie czystego środowiska naturalnego oraz propagowanie idei zdrowego społeczeństwa,
 17. uczestnictwo w projektach związanych z rozwojem Kolumny, w szczególności mających na celu promocję, budowę, rozbudowę, modernizację obiektów znajdujących się na jej terenie,
 18. wspieranie gminy w ramach współpracy publiczno-prawnej, na mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prawatnym w tym także zawieranie umów z Gminą Łask,
 19. realizacja zadań publicznych, o których mowa w 7 pkt. 18-20 niniejszego Statutu, powierzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności pozyskiwanie środków na te cele,

21. wspieranie działań szkoły i przedszkola, poprzez wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.

§ 8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. pozyskiwanie funduszy w kraju i zagranicą,
 2. działalność edukacyjną w formie:
  1. pozaszkolnej edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  2. nauki języków obcych,
 3. działalność charytatywną i inne, takie jak:
  1. współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz środowisk lokalnych,
  2. współpraca z organami władzy samorządowej rządowej,
  3. współpraca z organizacjami gospodarczymi,
 4. prowadzenie działalności wydawniczej,
 5. działania integrujące osoby niepełnosprawne,
  1. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
  2. imprez kulturalnych (festiwale, targi, kiermasze, pokazy, wystawy, festyny, itp.) służących zwłaszcza promocji Kolumny,
 6. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 7. wspieranie i stymulowanie przedsięwzięć mających na celu:
  1. budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich,
  2. rozwój świadomości obywatelskiej,
  3. prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie celów statutowych,
  4. inicjowanie aktywności społecznej oraz zwiększanie udziału społeczności lokalnej i regionalnej
   w życiu publicznym w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

2. Działalność stowarzyszenia może być działalnością odpłatną lub nieodpłatną w rozumieniu ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Działalność odpłatna stowarzyszenia polega na:
 2. prowadzeniu szkoleń i doradztwa w zakresie wspierania rozwoju zawodowego w szczególności dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy oraz osób niepełnosprawnych,
 3. doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 4. działalności edukacyjnej, wydawniczej i reklamowej,
 5. działalności sportowej innej niż działalność nieodpłatna,

2) Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia polega na:

 1. prowadzeniu sekcji sportowych,
 2. działalności integrującej osoby niepełnosprawne,
 3. popularyzacji regionu i wspieraniu inicjatyw gminnych oraz postaw społecznych mieszkańców Kolumny.

§ 9

Stowarzyszenie, dla realizacji statutowych celów, może powoływać inne organizacje w granicach prawem dozwolonych.

§ 10

Realizując cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swych spraw.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych
 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 2. członków zwyczajnych,
 3. członków honorowych,
 4. członków wspierających.

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży deklarację członkowską wraz z rekomendacją od dwóch członków Stowarzyszenia.
 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 13

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§ 14

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są:
 2. przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 3. dbać o jego dobre imię,
 4. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 5. przestrzegać przepisów prawa i postanowień statutu,
 6. regularnie opłacać składki i ponosić inne opłaty, których wysokość określa Zarząd,
 7. brać czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia.
 8. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
 9. przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,
 10. może wnioskować we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,
 11. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
 12. korzystać z innych możliwości działania, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 15

 1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

a) rezygnację pisemną złożoną Zarządowi,
b) wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały:

¾    za działalność sprzeczną ze statutem Stowarzyszenia,

¾    za działalność sprzeczną z uchwałami Stowarzyszenia,

¾    za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia (dwie kolejne nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków),

¾    za nieuregulowanie składek członkowskich przez dwa okresy składkowe. Okres składkowy to okres jednego roku kalendarzowego.

¾    z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu,

c) śmierć członka.

 1. Od uchwały Zarządu o wykluczenie ze Stowarzyszenia członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz
  z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwościach odwołania się.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się
  w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów. Na członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych członków. W przypadku nieobecności musi być ich pisemna zgoda. Zgromadzeni mogą postanowić o głosowaniu tajnym.
 2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia przed upływem kadencji Walne Zgromadzenie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

§ 18

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 19

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 3. O miejscu i terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Proponowany porządek może być zmieniony przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. uchwalanie statutu i programu działania Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 5. uchwalanie zmian statutu,
 6. uchwalanie regulaminu władz Stowarzyszenia,
 7. powoływanie w drodze podejmowanych uchwał innych organizacji,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 9. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego po rozwiązaniu majątku,
 10. rozpatrywanie odwołań, w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,
 11. nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego,
 12. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 21

 1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i obraduje wg uchwalonego regulaminu. Członkom przysługuje prawo wniesienia na piśmie zastrzeżeń co do terminu Walnego Zgromadzenia Członków. Zarząd ustali nowy termin Walnego Zgromadzenia Członków w przypadku złożenia zastrzeżeń, przez co najmniej połowę członków.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane:
 3. z inicjatywy Zarządu,
 4. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. na wniosek, co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w okresie 30 dni od dnia, w którym upłynął rok od poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków, lub gdy upłynie 30 dni od złożenia wniosków określonych w ust. 2, pkt. b i c Zgromadzenie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

Zarząd

§ 22

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 5 – 7 członków w tym: Prezesa, dwóch Vice-Prezesów, Sekretarza, Skarbnika.
 3. Do zakresu działań Zarządu należy:
 4. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 5. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
 7. ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia,
 8. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym przyjmowanie i skreślanie z listy członków,
 10. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 11. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
 12. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 13. wykonywanie innych zadań nie przydzielonych przepisami statutu lub ustawami Walnemu Zgromadzeniu Członków.
 14. Posiedzenia Zarządu odbywają się w każdym czasie nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 15. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście
  z głosem doradczym.
 16. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go wyznaczony Vice-Prezes Zarządu lub inny wyznaczony członek Zarządu.
 17. Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności co najmniej czterech jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

Komisja Rewizyjna

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym: Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 4. kontrola bieżącej pracy Zarządu,
 5. składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków w sprawie absolutorium dla Zarządu,
 6. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
 7. kontrola, przynajmniej raz w roku, finansów Stowarzyszenia,
 8. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia

§ 24

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia, z własnej działalności oraz z ofiarności publicznej.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Działalność gospodarcza nie może być prowadzona w odniesieniu do prowadzonej przez Stowarzyszenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 4. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zgromadzenia Członków:
 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

a)  nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

b)  nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

c)  zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

d)  wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

e)  rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,

f)  przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 25

 1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub jednego z Vice-Prezesów Zarządu i Skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch osób: Prezesa lub jednego z Vice-Prezesów i innego Członka Zarządu.
 3. Zarząd za zgodą Walnego Zgromadzenia Członków, może ustanowić Pełnomocnika.
 4. Pełnomocnikiem Zarządu może być:
 5. jeden z członków Stowarzyszenia,
 6. Zakres umocowania Pełnomocnika obejmuje czynności zwykłego zarządu w szczególności umocowanie do:
 7. podpisywania dokumentów księgowych, dokumentów składanych m.in. do ZUS, GUS, PEFRON itp.
 8. załatwiania spraw związanych z działalnością administracyjną Stowarzyszenia, w tym kontaktów
  z urzędami państwowymi, bankami, sądami itp.

§ 26

 1. Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmującego dochody i wydatki.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Preliminarz ustala Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym.

ROZDZIAŁ VI
Przepisy końcowe

§ 27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 28

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 29

 1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu, jeśli Walne Zgromadzenie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.
 2. Obowiązki likwidatora określa ustawa - Prawo o stowarzyszeniach.
 3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków.

Łask, dnia 8.11.2012 r.