• dab janusz kolumna 1 wiosna
 • dab janusz kolumna 2 lato
 • dab janusz kolumna 3 jesien
 • dab janusz kolumna 4 zima
 • slide1
 • slide2
 • slide3
 • img1
 • img2
 • img4

Regulamin Konkursu

imienia Ignacego Jana Paderewskiego

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1.Nagroda imienia Ignacego Paderewskiego, ustanowiona przez Stowarzyszenie Nasza Kolumna z siedzibą w Kolumnie, ul. Toruńska 1, (zwane dalej "Organizatorem"), jest przyznawana według zasad określonych niniejszym regulaminem.
 2. W Konkursie przyznawana jest Nagroda im. Ignacego Paderewskiego (zwana dalej „Nagrodą”) za pracę powstałą w toku studiów, licencjacką, magisterską lub doktorską dotyczącą Kolumny. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac obronionych w roku poprzedzającym ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu.
 3. Nagroda może być przyznawana także osobom i organizacjom, które swoją działalnością w istotny sposób przyczyniły się do społecznej integracji mieszkańców lub spopularyzowały wizerunek Kolumny.
 4. Konkurs jest organizowany od dnia 15 lutego 2015 r.
  1. Nagroda przyznawana jest co dwa lata.

II. CEL KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest promowanie wiedzy o historii i współczesnych problemach Kolumny oraz pobudzanie twórczości naukowej i artystycznej odznaczających się szczególnymi walorami dla inspirowania rozwoju Kolumny. Celem Konkursu jest również integracja społeczna mieszkańców oraz popularyzacja wizerunku Kolumny.
 2. W celu wyłaniania laureatów Nagrody im. Ignacego Paderewskiego powołuje się Kapitułę Konkursu, (zwaną dalej ,,Kapitułą'').
 3. Nagrodę im. Ignacego Paderewskiego przyznaje Kapituła
 4. Nagrodę im. Ignacego Paderewskiego stanowi kwota pieniężna określona w pkt.1 części VI regulaminu i dyplom.
 5. W przypadku prac dyplomowych podczas oceny wniosków Kapituła weźmie pod uwagę:
  1. poziom merytoryczny pracy (w tym sposób problematyzacji),
  2. nowatorstwo
  3. W celu wyłonienia laureata Nagrody Zarząd Stowarzyszenia Nasza Kolumna powołuje raz na cztery lata Kapitułę.
  4. Kapituła składa się z członków stałych i członków zmiennych. Członkami stałymi są trzy osoby wybrane spośród członków Stowarzyszenia Nasza Kolumna. Członkami zmiennymi Kapituły są osoby zaproponowane Przewodniczącego Kapituły, które przyjęły zaproszenie do prac w zespole Kapituły Nagrody.
  5. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje honorowo.
  6. Kapituła wybiera spośród siebie Przewodniczącego oraz Sekretarza Kapituły
  7. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Kapituły nie rzadziej niż raz w roku.
  8. Posiedzenia Kapituły mogą się odbywać przy wykorzystaniu elektronicznych środków łączności.
  9. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów.
  10. Kapituła może odstąpić w danym roku od przyznania Nagrody.
  11. Propozycje do Nagrody im. Ignacego Paderewskiego w postaci wniosków składane są na ręce Sekretarza Kapituły.
  12. Organizatorowi przysługują wszelkie prawa autorskie i pokrewne do utworów w postaci nagrodzonych prac, dyplomu, regulaminu, nazwy „Nagroda im. Ignacego Paderewskiego”, znaku graficznego Nagrody, logotypu Nagrody, materiałów promocyjnych Nagrody i innych utworów związanych z Nagrodą.

III PODSTAWA FINANSOWA I DYSPONENT NAGRODY

 1. Podstawą finansową Nagrody są kwoty i tych kwoty, zdeponowanych na ten cel przez ofiarodawców w Banku Spółdzielczym oddział Poddębice
 2. Dysponentem Nagrody jest Zarząd Stowarzyszenia Nasza Kolumna.
 3. W razie zaprzestania przyznawania nagrody Zarząd Stowarzyszenia Nasza Kolumna zwraca ofiarodawcom wpłacone przez nich kwoty. Wpłaty ofiarodawców, którzy zmarli oraz ewentualne wpłaty bezimienne przechodzą na konto Stowarzyszenia Nasza Kolumna.
  1. Do prowadzenia dokumentów Nagrody, zbierania materiałów i załatwiania spraw formalnych i technicznych związanych z Nagrodą, Zarząd Stowarzyszenia Nasza Kolumna powołuje Sekretarza Kapituły na okres dwóch lat.

IV. TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATUR

1. O Nagrodę w Konkursie mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają wymogi określone w dziale I pkt. 2 i 3.

2. Wnioski o przyznanie Nagrody (formularz dostępny na stronie internetowej stowarzyszenia) wraz z wersją elektroniczną pracy należy nadsyłać na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Wszystkie ww. dokumenty wraz z wersją drukowaną pracy należy wysłać na adres Stowarzyszenia Nasza Kolumna: ul. Toruńska 1

Do wypełnionego wniosku można dołączyć następujące załączniki:

a) opinie recenzentów pracy,

b) inne opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego).

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosków niekompletnych lub złożonych po terminie. Wnioski te nie będą przedstawione pod ocenę Kapituły.

V. PRZEBIEG I HARMONOGRAM KONKURSU

1. Regulamin można pobrać na następujących stronach internetowych: www.nasza-kolumna.pl

2. Termin nadsyłania prac mija 16 września 2023 r. Kolejne edycje Konkursu odbędą się w terminie podanym przez Organizatora.

3. Zgłoszenie udziału w Nagrodzie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Tym samym uczestnicy zgłoszeni do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) przez Organizatora w celach wyłonienia Laureata i przyznania Nagrody im. Ignacego Paderewskiego.

3. W terminie od 18 września 2023 r. do 30 września 2023 r. odbywa się ocena wniosków pod względem formalnym oraz preselekcja dokonana przez jest przez Kapitułę.

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 16 października 2023 r., a w przyszłości w terminach podanych przez Organizatora.

5. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Zarząd Stowarzyszenia pod numerem telefonu: 436754620 oraz pod adresami e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

VI. NAGRODA IM. IGNACEGO PADEREWSKIEGO POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Nagroda w pierwszej edycji Konkursu wynosi 2.000,00 zł.

2. Wręczenie Nagrody odbędzie się nie później niż 29 listopada 2023 r. O dniu i godzinie ww. spotkania laureat zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym udział w uroczystości. Termin wręczenia Nagrody w kolejnej edycji zostanie podany przez Organizatora we współpracy z Kapitułą.

3. Przewodniczący zapewnia przygotowanie dyplomu, zawiadamia laureata o przyznaniu Nagrody.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Kapituły.

2. Zarząd Stowarzyszenia zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.