• dab janusz kolumna 1 wiosna
  • dab janusz kolumna 2 lato
  • dab janusz kolumna 3 jesien
  • dab janusz kolumna 4 zima
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • img1
  • img2
  • img4

Stowarzyszenie Nasza Kolumna powstało w 2013 r. z inicjatywy mieszkańców Kolumny. Działalność Stowarzyszenia związana była i jest z Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz z instytucjami funkcjonującymi w budynku szkoły – Radą Dzielnicy i Filią Łaskiego Domu Kultury.

Celem działalności Stowarzyszenia jest tworzenie wśród mieszkańców poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty, poznanie potrzeb mieszkańców i możliwości poprawy jakości życia poprzez lepszą komunikację, integrację i rozwój oddolnych inicjatyw, dotyczących zróżnicowanych działań odnośnie do przestrzeni społecznej i przyrodniczej. U podstaw idei Stowarzyszenia znajdowało się przekonanie mieszkańców o wyjątkowej historii i regionalnym znaczeniu Kolumny jako miasta – ogrodu i przestrzeni rekreacji dla okolicznych miejscowości, zwłaszcza dla mieszkańców Łodzi.

Dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia i jego sympatyków, w okresie jego ośmioletniej działalności, podjętych zostało i zrealizowanych wiele inicjatyw.

W 2014 r Stowarzyszenie rozpoczęło współpracę z Instytutem Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, w wyniku której studenci w/w uczelni, przez kolejne lata, na terenie Kolumny odbywali praktyki studenckie. W ramach tych praktyk, wykonano inwentaryzację architektoniczno – pomiarową kilku drewnianych budynków oraz wiele innych naukowych projektów ważnych dla uczelni i Kolumny.

Prace studentów były prezentowane podczas wernisaży i wystaw m.in. w październiku 2015 r., kiedy to odbył się wernisaż, pt.: „Kolumna – Las Miasto – Ogród” .

Stowarzyszenie Nasza Kolumna było organizatorem konkursu dla studentów Politechniki Łódzkiej, pt.: „Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej Kolumny od dworca PKP do Pl. Szarych Szeregów”, który został rozstrzygnięty w czerwcu 2016 r., a prace studentów stały się inspiracją dla działań władz lokalnych, zwłaszcza w odniesieniu do rewitalizacji w/w Placu Szarych Szeregów.

W ramach promocji Kolumny i jej walorów przyrodniczych Stowarzyszenie Nasza Kolumna zorganizowało trzykrotnie plenery malarskie pt.: Kolumna Sztuki (2015, 2016, 2018) dla mieszkańców gminy Łask i Stowarzyszenia Plastyków Amatorów z Łodzi. Prace powstające podczas pleneru i przedstawiające Kolumnę, urokliwe „drewniaki”, malowniczą dolinę rzeki Grabi, piękno sosnowego lasu prezentowane były podczas wernisaży, Festiwalu Róż i innych ważnych wydarzeniach lokalnych.

Członkowie Stowarzyszenia Nasza Kolumna promowali swoją „ małą Ojczyznę” podczas Ogólnopolskiego I Kongresu Miast Ogrodów w Podkowie Leśnej (2015 r.) oraz w maju 2016 r. w Dniu Otwartych Drzwi Instytucji Europejskich „Open Doors” w Brukseli.

W roku 2017, kiedy Kolumna obchodziła 90-lecie powstania miasta-ogrodu, Stowarzyszenie Nasza Kolumna wraz z władzami samorządowymi Miasta i Gminy Łask zorganizowało I Międzynarodowy Kongres Miast Ogrodów, w którym uczestniczyło wiele delegacji polskich i zagranicznych. Patronat nad Kongresem objął Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień oraz Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Wiak.

W celu upowszechniania wiedzy o historii i współczesnych problemach Kolumny oraz inspirowania twórczości naukowej i artystycznej, przyczyniającej się do rozwoju Kolumny Stowarzyszenie Nasza Kolumna cyklicznie, co dwa lata ogłasza Konkurs im. Ignacego Jana Paderewskiego, w którym przyznawana jest Nagroda im. Ignacego Jana Paderewskiego za pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską, magisterską lub doktorską), dotyczącą Kolumny. Nagrody zostały wręczone w roku 2017 za pracę pt.: "Analiza i ocena wartości kulturowych oraz projekt wytycznych konserwatorskich do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego." i w 2019 za pracę pt.: „Małe mieszkania na wynajem – adaptacja historycznej, drewnianej zabudowy Kolumny” .

Stowarzyszenie Nasza Kolumna zorganizowało także m.in. dwukrotnie koncerty zespołu „Zelowskie dzwonki”, jedynego w Polsce zespołu grającego na dzwonkach ręcznych, a wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących „Wieczór pamięci Zdzisława Jaskuły” – wybitnej osobowości łódzkiego świata kultury (2016).

Wielu członków Stowarzyszenia Nasza Kolumna wykazało przez lata swojej działalności wielkie zaangażowanie w różne projekty związane z rozwojem Kolumny, rozbudową i modernizacją obiektów znajdujących się na jej terenie: budową sieci gazowej, w celu wyeliminowania sezonowego smogu i poprawy stanu powietrza (organizowanie spotkań z mieszkańcami, pomoc w wypełnianiu dokumentów), odnowieniem i doposażeniem terenu wokół szkoły (parkingi, plac zabaw, ekopracownia „Leśny Zakątek”) oraz rewitalizacją Kolumny (remont Placu Szarych Szeregów).

Piękno naszej małej ojczyzny odnajdujemy w pragmatyce i poetyce i w estetyce….

A choć, jak napisał Dante Alighieri: Moją ojczyzną jest cały świat, to dla wielu z nas małą ojczyzną jest właśnie Kolumna – Las….