• slide1
 • slide2
 • slide3

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nagroda imienia Ignacego Paderewskiego, ustanowiona przez Stowarzyszenie „Nasza Kolumna” z siedzibą w Kolumnie, ul. Toruńska 1, (zwane dalej "Organizatorem"), jest przyznawana według zasad określonych niniejszym regulaminem.
 2. W Konkursie przyznawana jest Nagroda im. Ignacego Paderewskiego (zwana dalej „Nagrodą”) za pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską, magisterską lub doktorską) dotyczącą Kolumny. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac obronionych w roku poprzedzającym ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu.
 3. Konkurs jest organizowany od dnia 15 lutego 2015 r.
 4. Nagroda przyznawana jest co dwa lata.

II. CEL KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest promowanie wiedzy o historii i współczesnych problemach Kolumny oraz pobudzanie twórczości naukowej i artystycznej odznaczających się szczególnymi walorami dla inspirowania rozwoju Kolumny. Cel ten będzie realizowany poprzez publikację nagrodzonych prac laureatów Konkursu.
 2. W celu wyłaniania laureatów Nagrody im. Ignacego Paderewskiego  powołuje się Kapitułę Konkursu, (zwaną dalej ,,Kapitułą'').
 3. Nagrodę  im. Ignacego Paderewskiego przyznaje Kapituła
 4. Nagrodę im. Ignacego Paderewskiego stanowi kwota pieniężna określona w pkt.1 części VI regulaminu i dyplom.
 5. Podczas oceny wniosków Kapituła weźmie pod uwagę:
  a) poziom merytoryczny pracy (w tym sposób problematyzacji),
  b) oryginalność (ujęcie tematu na tle innych prac na ten temat),
  c) nowatorstwo
 6. W celu wyłonienia laureata Nagrody Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Kolumna” powołuje raz na cztery lata Kapitułę.
 7. Kapituła składa się z członków stałych i członków zmiennych. Członkami stałymi są trzy osoby wybrane spośród członków Stowarzyszenia „Nasza Kolumna”. Członkami zmiennymi Kapituły są osoby zaproponowane Przewodniczącego Kapituły, które przyjęły zaproszenie do prac w zespole Kapituły Nagrody.
 8. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje honorowo.
 9. Kapituła wybiera spośród siebie Przewodniczącego oraz Sekretarza Kapituły
 10. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Kapituły  nie rzadziej niż raz w roku.
 11. Posiedzenia Kapituły mogą się odbywać przy wykorzystaniu elektronicznych środków łączności.
 12. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów i są ostateczne.
 13. Kapituła może odstąpić w danym roku od przyznania Nagrody.
 14. Propozycje do Nagrody im. Ignacego Paderewskiego w postaci wniosków składane są na ręce Sekretarza Kapituły.
 15. Organizatorowi przysługują wszelkie prawa autorskie i pokrewne do utworów w postaci nagrodzonych prac, dyplomu, regulaminu, nazwy „Nagroda im. Ignacego Paderewskiego”, znaku graficznego Nagrody, logotypu Nagrody, materiałów promocyjnych Nagrody i innych utworów związanych z Nagrodą.

III PODSTAWA FINANSOWA I DYSPONENT NAGRODY

 1. Podstawą finansową Nagrody są kwoty i odsetki od tych kwoty, zdeponowanych na ten cel przez ofiarodawców w Banku Spółdzielczym oddział Poddębice 12 9263 0000 0504 9533 2005 0002. Kwoty te przeznaczone są wyłącznie na niniejszą Nagrodę.
 2. Dysponentem Nagrody jest Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Kolumna”.,
 3. W razie zaprzestania przyznawania nagrody Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Kolumna” zwraca ofiarodawcom wpłacone przez nich kwoty. Wpłaty ofiarodawców, którzy zmarli oraz ewentualne wpłaty bezimienne przechodzą na konto Stowarzyszenia „Nasza Kolumna”.
 4. Do prowadzenia dokumentów Nagrody, zbierania materiałów i załatwiania spraw formalnych i technicznych związanych z Nagrodą, Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Kolumna” powołuje Sekretarza Kapituły na okres dwóch.

IV. TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATUR

 1. O Nagrodę w Konkursie mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają wymogi określone w dziale I pkt. 2
 2. Wnioski o przyznanie Nagrody (formularz na stronie dostępny na trzy miesiące przed upływem terminu składania) wraz z wersją elektroniczną pracy należy nadsyłać na adres e- mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Wszystkie ww. dokumenty wraz z wersją drukowaną pracy należy wysłać na adres Stowarzyszenia „Nasza Kolumna”: ul. Toruńska 1

Do wypełnionego wniosku można dołączyć następujące załączniki:
a) opinie recenzentów pracy,
b) inne opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego).
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosków niekompletnych lub złożonych po terminie. Wnioski te nie będą przedstawione pod ocenę Kapituły.

V. PRZEBIEG I HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Regulamin można pobrać na następujących stronach internetowych: www.nasza-kolumna.pl
 2. Termin nadsyłania prac mija 15 września 2017 r. Kolejne edycje Konkursu odbędą się w terminie podanym przez Organizatora.
 3. Zgłoszenie udziału w Nagrodzie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Tym samym uczestnicy  zgłoszeni do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) przez Organizatora w celach wyłonienia Laureata i przyznania Nagrody im. Ignacego Paderewskiego.
 4. W terminie od 16 września 2017 r. do 30 września 2017 r. odbywa się ocena wniosków pod względem formalnym oraz preselekcja dokonana przez  jest przez Kapitułę.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 16 października 2017 r., a w przyszłości w terminach podanych przez Organizatora.
 6. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Zarząd Stowarzyszenia pod numerem telefonu: 436754620 oraz pod adresami e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

VI. NAGRODA IM. IGNACEGO PADEREWSKIEGO – POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Nagroda w pierwszej edycji Konkursu wynosi 2.000,00 zł.
 2. Wręczenie Nagrody odbędzie się nie później niż 16 listopada 2017 r. O dniu i godzinie ww. spotkania laureat zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym udział w uroczystości. Termin wręczenia Nagrody w kolejnej edycji zostanie podany przez Organizatora we współpracy z Kapitułą.
 3. Przewodniczący zapewnia przygotowanie dyplomu, zawiadamia laureata o przyznaniu Nagrody.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Kapituły.
 2. Zarząd Stowarzyszenia zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

 

Wersja regulaminu w formacie dokumentu word - pobierz lub zobacz plik doc